Τετάρτη, Μαρτίου 23, 2011

Τι ακριβώς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ;

Πηγή: Olympia.gr

Λαυράκι ο Μαρκόπουλος με την CC&C ADVISORS LTD!


(δείτε τα στοιχεία που επισύναψε στο τέλος. Τουλάχιστον η Siemens είχε και ένα πρεστιζ βρε αδερφέ!)
Η επερώτηση Μαρκόπουλου: (ολόκληρη ΕΔΩ)
ΘΕΜΑ: Κατάθεση Εγγράφων και διευκρίνιση των διαδικασιών όσον αφορά στην κάλυψη αναγκών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αποκρατικοποιήσεων
Με βάση την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων υπ’ αριθ. 165/26.02.2011, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, να υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία CC&C Advisors Ltd, με έδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα με την απόφαση, το Σχέδιο Σύμβασης που επισυνάπτετο σε αυτήν, εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση και το εν λόγω έργο αφορά «την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, παρακολούθηση, συντονισμό και υλοποίηση του προγράμματος αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης».
Πέραν των ως άνω αναφερόμενων συγκεκριμένων αποφάσεων, που εμπεριέχονται στην σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής και η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της κυβέρνησης στις 11/03/2011, δεν υπάρχει το σχετικό επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης, αλλά ούτε και κάποια αναφορά σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ή τις ενέργειες που προηγήθηκαν από πλευράς της κυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, πριν ληφθεί η σχετική απόφαση. Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική βάση δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, η εταιρεία CC&C Advisors Ltd συστάθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, 2010 και προφανώς δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία αξιολόγησης των εργασιών της.
Η απόφαση όπως έχει αναρτηθεί στην “Διαύγεια”:
1.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ _ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 165/ 26.02.2011
Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συνεδρίασή της την 26.02.2011 με θέμα την κάλυψη αναγκών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αποκρατικοποιήσεων.
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του δημοσίου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα             διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
(ΦΕΚ Α΄ 141).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του
Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π  63/2005
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα” (ΦΕΚ
Α΄ 98), καθώς και το γεγονός ότι η δαπάνη που απορρέει από την παρούσα απόφαση
βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
5. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων και
αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την υποστήριξη και υλοποίηση του
οποίου είναι αναγκαία η πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου εξειδικευμένου
στην παροχή υπηρεσιών τέτοιας φύσεως.
6. Τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.
Α π ο φ ά σ ι σ ε
1. Την ανάθεση στην εταιρεία CC&C ADVISORS LTD με έδρα το Λονδίνο του έργου της
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, παρακολούθηση,
συντονισμό και υλοποίηση του προγράμματος αναδιαρθρώσεων και
αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης.
2. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα απόφαση σχεδίου σύμβασης με τον
ανωτέρω σύμβουλο και την υπογραφή του από τον Υπουργό Οικονομικών για
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2011
Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΛΚΑΤΣΕΛΗ
…και οι πληροφορίες για την εταιρεία, όπως τις κατέθεσε ο Μαρκόπουλος: ΒΡΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η CC&C;;

Company details for CC&C ADVISORS LTD (Registered No 07469728)

Free email alerts
Company Monitor
Company Monitor is a free service. We will monitor the company and send you free alerts by email when there is a change in credit status and/or when new documents are filed.
4 CC&C ADVISORS LTD UkData

Business Summary Link to this company

Registered OfficeAPARTMENT 1 100 LEATHER LANE, LONDON, EC1N 7TX, UNITED KINGDOM
Incorporation Date14-12-2010
TypePrivate Limited with share capital
Accounts TypeNot available
StatusActive

Company Credit Report

As this company has not filed, or only recently filed trading Annual Accounts, they are not yet analysed by our system, so we are unable to offer a credit report. We can alert you free of charge when these accounts have been analysed and a report is available Click here to set up free email alerts.

Company Documents

Last updated on 22-03-2011
Filed on: 14-12-2010•New Incorporation documents

Δεν υπάρχουν σχόλια: